แสตมป์ไอที

แสตมป์ไอที

ให้บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบการทำงานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

ระบบที่ให้บริการของเรา

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

     ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางโรงเรียนและคุณครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมชุมนุม ในการบริหารจัดการและดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ใช้สำหรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียน

 • รองรับการทำงานแบบออนไลน์

 • ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 • สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน

 • สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

webactivity_example_1
webactivity_example_2
webactivity_example_3
webactivity_example_4
webactivity_example_5
webactivity_example_6
webactivity_example_7
webactivity_example_8
webactivity_example_9
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
สำหรับนักเรียน

นักเรียนสามารถลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ได้พร้อมกันหลายพันคน ตามเงื่อนไขแต่ละกิจกรรมชุมนุมที่กำหนดไว้
นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้แบบ Realtime
นักเรียนสามารถเปลี่ยน/เลือกกิจกรรมชุมนุมใหม่ได้ ตามจำนวนที่ระบบกำหนดไว้
นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุมได้
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมได้
นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ในการเข้าสู่ระบบได้

ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม

คุณครูสามารถเพิ่มข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่ตนเองรับผิดชอบได้ (กรณีผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน)
คุณครูสามารถจัดการแก้ไข/ดูรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้ (กรณีผู้ดูแลระบบเปิดใช้งาน)
คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
คุณครูสามารถบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้ (เช็คชื่อออนไลน์)
คุณครูสามารถบันทึกผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบได้
คุณครูสามารถดูสถิติข้อมูลการลงทะเบียนของกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบ
คุณครูสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานได้
คุณครูสามารถพิมพ์เอกสารกิจกรรมชุมนุมที่รับผิดชอบในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel ได้

สำหรับครูที่ปรึกษาห้องเรียน

คุณครูสามารถตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนและข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม ของนักเรียนห้องที่ปรึกษาได้
คุณครูสามารถพิมพ์เอกสารกิจกรรมชุมนุม ในรูปแบบไฟล์ PDF
- รายงานข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
- รายงานข้อมูลเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม
- รายงานข้อมูลเวลาเรียนไม่ถึง 80%

ความสามารถของระบบกิจกรรมชุมนุม
สำหรับผู้ดูแลระบบ

 ตั้งค่าระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ตั้งค่ากำหนดการเปิด-ปิดลงทะเบียน
จัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ
จัดการข้อมูลชั้นเรียน
จัดการข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม/ห้องเรียน
จัดการข้อมูลนักเรียน
จัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้กับนักเรียนรายบุคคล/ระดับชั้น/ห้องเรียน (กรณีนักเรียนไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด)
จัดการโอนข้อมูล เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูที่ปรึกษาและข้อมูลกิจกรรมชุมนุม กรณีโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเรียนกิจกรรมชุมนุมที่เลือกตลอด 1 ปีการศึกษา ผู้ดูแลระบบสามารถโอนข้อมูลที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ไปยังภาคเรียนที่ 2 เพื่อใช้งานได้ โดยผู้ดูแลระบบไม่ต้องนำเข้าข้อมูลใหม่ และนักเรียนไม่ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2
บันทึกเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุม
บันทึกผลการประเมินกิจกรรม
รายงานข้อมูลลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมจำแนกตามระดับชั้น/ห้องเรียน และจำแนกตามกิจกรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์ Excel
ผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้า(อัพโหลด)ข้อมูลครูที่ปรึกษา/ข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลกิจกรรมชุมนุมได้หลายรายการ ในรูปแบบไฟล์ Excel

ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป)

     ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป) เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั่วไปของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 • ใช้สำหรับลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทั่วไป ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • รองรับการทำงานแบบออนไลน์

 • ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

 • จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล สะดวกต่อการบริหารจัดการข้อมูลลงทะเบียน

 • สามารถพิมพ์รายงานและส่งออกข้อมูลได้ ในรูปแบบของไฟล์ PDF และไฟล์ Excel

วิธีการสั่งซื้อ สำหรับใช้บริการระบบจากเรา

ลูกค้าที่สนใจใช้บริการระบบจากเรา ได้แก่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ระบบลงทะเบียนเรียน (รายวิชาทั่วไป) สำหรับโรงเรียน มีขั้นตอนการสั่งซื้อหรือขอใช้บริการ ดังนี้

 • ติดต่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ติดต่อขอเอกสารประกอบการจัดซื้อ

 • โรงเรียนอนุมัติจัดซื้อระบบที่จะใช้บริการ

 • โรงเรียนชำระเงินค่าใช้บริการระบบ

 • ร้านดำเนินการติดตั้งระบบและแจ้งรายละเอียดการใช้งานให้กับผู้ดูแลระบบ พร้อมใช้งานภายใน 3 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อเรา

 • ที่อยู่

  แสตมป์ไอที
  89 หมู่ 8 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

 • เบอร์โทรศัพท์

  082-1593917 (ถิรชาติ)

 • อีเมล์

  thirachat.it7@gmail.com

Scroll to Top